บทความ/เอกสาร/งานวิจัย
  • Bakery Products in Saudi arabia , เอกสาร

   วันที่ 20 ก.ย. 59 เข้าชม : 95

  • Sustainable Food Consumption in Arab Countries , เอกสาร

   วันที่ 20 ก.ย. 59 เข้าชม : 97

  • Market Overview of Iran’s Agricultural Food Sector , เอกสาร

   Overview of Iran’s Agricultural Food Sector
   Market Overview of Iran’s Agricultural Food Sector
   Forecast for Iran’s Agricultural Food Sector
   Competitive Landscape
   Attractive Opportunities

   วันที่ 12 ก.ย. 59 เข้าชม : 97

  • Halal Foods Awarness and Future Challenges , งานวิจัย

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 127

  • GELATIN ISSUES IN HALAL FOOD PROCESSING FOR MUSLIM SOCIETIES , งานวิจัย

   Religious Muslim people pay attention to halal food consumption. They avoid unlawful or suspicious food. Last decade consumed foods often consist of ready-made food. Unfortunately, they are produced without religious obligations taking into account by certain companies. Thus, some non-lawful food additives may be used. Gelatin’s wide use impacts Muslims and Jews as the halal and kosher food regulations do not permit products that are derived from pigs. Gelatin can be used in every phase of daily life due to it is multipurpose food additive.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 117

  • Pakistan’s Sea food industry play major source of foreign exchange earnings , บทความ

   Pakistan is rich both in the marine as well as inland fisheries resources. While
   marine fishing is done in the coastal areas of Sindh and Baluchistan, the inland
   resources consist of rivers, canals, lakes, reservoirs, dhands, dhoras, sluices, waterlogged areas and village ponds. Marine fisheries account for about 60% of the
   total production, including both fish and shrimps.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 114

  • Better branding and packaging of rice needs to compete in international markets , บทความ

   Export of rice from Pakistan increased from US $1.92 billion in 2012-13 to US
   $2.16 billion in 2013-14, thus showing an increase of 16%. Due to high demand
   in the region, UAE is a key market for Pakistan in terms of rice exports. On the
   other hand Pakistani basmati rice is in great demand in the U.K., Europe and
   African countries. The non-basmati rice is exported to all over the world, with the
   African states being the major consumers. The high demanded varieties of basmati
   include super basmati, while the irri-6 is the non-basmati in demand.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 143

  • Mango: Pakistan 4th Largest Producer in the World. , บทความ

   Pakistan is an agricultural country and production of fruits is the part and parcel
   of this sector. Mango is the king of fruits and one of the most important fruit crop
   in the world as well as in Pakistan. It’s a tropical, climacteric fruit liked by all due
   to its taste, flavour and excellent nutritional properties.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 113

  • Pakistan is major producers of wheat in the world. , บทความ

   Pakistan agriculture accounted for 20.9% of the Gross Domestic Product
   (GDP) in 2014-15 and is a source of livelihood of 43.5% of rural population.
   Increased agricultural production and high crops yield is essential for food security
   which make the farming systems less vulnerable to climate change.
   According to (FAO), Pakistan is one of the ten major producers of wheat in the
   world. Pakistan is the world’s 4th largest producer of cotton crop as well as fruits like mango and dates. In the production of citrus fruit, Pakistan occupies 13th position amongst some 100 citrus producing countries in the world.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 112

  • Demand grows for Pakistani Halal meat , บทความ

   Dr. Noor Ahmed Memon, (Professor KASBIT)
   Export of Halal meat from Pakistan increased to $243.5 million during 2014-15, showing a 6% increase, compared to $229.9 million in 2013-14, following promotional steps taken by the government, including a ban on commercial export of
   live animals.
   About 80% of Pakistan’s Halal meat exports go to the Middle East and Gulf countries, major destinations being Saudi Arabia and the UAE. The other potential markets for Pakistani meat are the Asia-Pacific region, North-Africa and the Far
   East.

   วันที่ 21 ส.ค. 59 เข้าชม : 104

  • Saudi arabia Food service 2015 , บทความ

   Saudi Arabia relies heavily on imports to satisfy the HRI sector food needs, with more than 80 percent of the sector’s food requirements coming from outside the Kingdom.

   วันที่ 8 ก.ค. 59 เข้าชม : 157

  • The GCC in 2020 Outlook for the Gulf and the Global Economy , เอกสาร

   วันที่ 5 มิ.ย. 59 เข้าชม : 174

  • Doing Business in Iran , เอกสาร

   Iran is the second largest economy in the Middle East and North Africa region after Saudi Arabia. It has one of the world’s largest hydrocarbon reserves, as well as significant and diversified non-oil sectors including agriculture, industrial production and services. Although sanctions led to a contraction in economic activity, economic growth has resumed since 2014 and is projected to increase, with some commentators suggesting that Iran’s GDP might surpass that of Saudi Arabia and Turkey within a decade.

   วันที่ 5 มิ.ย. 59 เข้าชม : 143

  • From niche to mainstream. Halal goes global. , เอกสาร

   A global market based on the needs and preferences of the estimated 1.6 billion Muslims worldwide has emerged as a powerful commercial arena. This creates opportunities for enterprises, especially in developing markets to take advantage of this estimated US$ 1 trillion market of the halal food sector. This sector is increasingly attracting the attention of policymakers and the private sector as a sector with increasing growth potential.

   วันที่ 5 มิ.ย. 59 เข้าชม : 161

  • GCC Food Industry , บทความ

   he GCC is witnessing an on-going rise in population. The UAE, Agthia's main market, has witnessed one of the fastest population growth rates in the world in recent years, given the influx of people from all over the world taking advantage of the opportunities for work, a better standard of living, or, for those whose countries are continuing to go through political and social upheaval, the safety and security the UAE country offers. The positive population trend is expected to continue as large-scale endeavours such as Abu Dhabi's 2030 economic vision, and the Expo 2020 in Dubai, stimulate activities that should continue into 2015 and beyond.

   วันที่ 13 พ.ค. 59 เข้าชม : 155

  • GCC Foodservice Sector , บทความ

   GCC is a fertile ground for foodservice companies, particularly due to the region’s flourishing economy; urbanization; growth of its multicultural, young population; and steady rise in per capita income. Consequently, international fast food and casual dining restaurants are successfully making inroads into the GCC region through franchise agreements, the preferred method of doing business in the region.

   วันที่ 13 พ.ค. 59 เข้าชม : 164

  • Saudi Consumer‟s Shopping Behaviour: Descriptive Analysis , งานวิจัย

   วันที่ 13 พ.ค. 59 เข้าชม : 204

  • Branding the Halal Industry , เอกสาร

   In appraising halal branding, connected terms such
   as “Islamic Marketing”, “Islamic Branding”, and “Muslim
   Brands” also have to be considered. All are still relatively
   new, and reflective of a need to define an emergent
   phenomenon which stretches across the Muslim world
   and beyond.

   วันที่ 4 เม.ย. 59 เข้าชม : 199

  • Saudi Arabia Retail sector , เอกสาร

   วันที่ 4 เม.ย. 59 เข้าชม : 166

  • UAE Food and Beverage survey , งานวิจัย

   วันที่ 4 เม.ย. 59 เข้าชม : 189

  • THE HALAL FOOD INDUSTRY IN OIC MEMBER COUNTRIES Challenges and Opportunities , เอกสาร

   Outline
   Growing Interest in Halal
   Key Markets, Key Facts
   Enhancing Cooperation in Halal Food among OIC Countries
   Halal Food Standards and Certification
   Halal Food Authentication
   The Potential of Islamic Finance for Halal Industry
   Challenges and Opportunities
   Recommendations and Outlook

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 217

  • Halal Supply Chain: A Preliminary Study of Poultry Industry , งานวิจัย

   This study is aimed at identifying each control point of the halal products along the supply chain process so as to ensure the halalness of the food product supplied to the consumer. This is known in the industry as the concept of ‘from farm to fork’ or ‘from farm to table’. Therefore, the study will be focusing on the poultry industry in the Klang Valley, Malaysia.

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 217

  • Halal Supply Chain Management : Principles and Opportunities , เอกสาร

   USE OF DIFFERENT STANDARDS: Validity of halal is based on the halal certification of supply chain partners: supplier, producer, logistics, retail, etc.

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 215

  • ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไก่บราซิล , บทความ

   บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของโลก ปริมาณส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์รวมกันปีละไม่น้อยกว่า 4 ล้านตันต่อปี ไก่บราซิลส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียมากที่สุด การส่งออกในปี 2557 มีมูลค่ามากขึ้น 1,228 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ ประมาณ 1 ล้านตัน จากมูลค่าส่งออกทั้งหมดของบราซิล 7,368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 232

  • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในกลุ่มประเทศ GCC , บทความ

   เนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของการบริโภคอาหารในกลุ่มประเทศ GCC โดยในปี 2557 มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อรวมทั้งสิ้น 759,000 ตัน ขณะที่มีความต้องการบริโภคโดยรวมอยู่ที่ 1,929,000 ตัน ซึ่งประเทศที่มีการผลิตเนื้อไก่มากที่สุด คือ ซาอุดิอาระเบีย มีปริมาณผลผลิตเนื้อไก่ 650,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.64 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด รองลงมาได้แก่ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ในกลุ่มประเทศ GCC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.49 ต่อปี ตลอดช่วงปี 2553-2558

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 216

  • เมื่อเปิด AEC ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล , บทความ

   แนวโน้มเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวของประชากรอาเซียนที่เปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และในอาเซียนมีประชากรมุสลิมประมาณ 250 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียนที่ โดย 3 ประเทศในอาเซียนมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มีประชากรมุสลิม 210 ล้านคน, มาเลเซีย มีประชากรมุสลิม 20 ล้านคน และบรูไนมีประชากรมุสลิม 4 แสนคน ซึ่งกลุ่มประเทศมุสลิม (มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน) เป็นโอกาสของไทยในการทำตลาดอาหารฮาลาล

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 258

  • MENA ตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม , บทความ

   ในบรรดากลุ่มประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไทย กลุ่มประเทศ MENA ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร เพราะมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยหลายด้าน อาทิ ขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่และมีกำลังซื้อสูง

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 209

  • Consciousness of Muslim Converts Towards Halal Food in Malaysia. , งานวิจัย

   The main objective of the study is to identify the most frequent attended food
   stores, to analyze the aspects affecting the Muslim converts prior to food purchase as well as to identify the common action been taken regarding the status of a food product for self-satisfaction. The findings show that the
   frequency of those Muslim converts attending the food stores is at the low level (mean 2.52). However, the significant level for the aspects affecting them prior to food purchase is at the moderate level (mean 2.84), while the level of common action been taken regarding the status of a food product for self-satisfaction as a whole is also at the moderate level (mean 3.37).

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 205

  • Increasing Production and Eliminating Waste through Lean Tools and Techniques for Halal Food Companies , งานวิจัย

   Given that lean concept attempts to decrease costs and wastes, this study aims to identify the effective lean tools required for eliminating wastes in the supply chain. Because of the large number of consumers and the global market of Halal products, this study focuses on Halal food supply chains. Out of the questionnaires distributed to 300 Halal food firms in Malaysia, only 61 usable replies were obtained. The results showed that demand collaboration, continuous improvement, and inventory management practices are the most important tools in Lean Supply Chain (LSC) implementation.

   วันที่ 23 ธ.ค. 58 เข้าชม : 226

  • A Review of IRAN Fisheries Data & Statistics with emphasis tuna fishes. , เอกสาร

   This document presents summary information about fisheries statistical data in Iran. In 2013 total catch amount in Iran was 514,000 tons. Fishery for tuna and tuna-like species is a major component in large pelagic fisheries in Iran and one of the most important activities in the Persian Gulf and Oman Sea.

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 327

  • Structure of Iranian Internal Tea Market. , เอกสาร

   Brief History
   • Traditional Industry Structure
   • Challenges and the Road to Restructuring The Industry
   • The Shift In Consumption and Market Structure
   Tea Market
   • Overview of current market
   • Consumption Trends
   • Variety of Products
   • Competitive Landscape

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 247

  • Local Food Production and Consumption in Iran. , งานวิจัย

   This study provides a comprehensive literature-review-based overview of the current understanding of local food systems, including: alternative definitions; estimates of market size and reach; descriptions of the characteristics of local food consumers and producers; and an examination of early evidence on the economic and health impacts of such systems. Iran has a long history of traditional markets in the towns and villages in the north, Some of which came from foreign tourists in the north of Iran were subject to local markets. Considering that local markets have a long history in the Middle East, especially the Iranian cities and the economic transactions of an important cultural functions are also enjoys cultural transmission of rich and tangled that alone will cause cultural richness.

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 219

  • ตลาดสินค้าอาหารในอิหร่าน , บทความ

   อิหร่านเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 76 ล้านคน และประชากรร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนชาวอิหร่านจึงมีความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นสินค้าอาหารที่จำหน่าย หรือบริโภคในอิหร่านจะต้องเป็นอาหารฮาลาลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดอาหารฮาลาลในอิหร่านมีขนาดใหญ่เท่ากับจำนวนประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียว

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 252

  • Developing a clean market chain for poultry products in Indonesia. , งานวิจัย

   Biosecurity on smallholder poultry farms in Indonesia is becoming increasingly important to the Indonesian poultry industry. Highly pathogenic avian influenza (HPAI – H5N1) and other poultry diseases continue to reduce poultry farm productivity, cause human mortalities and reduce consumer confidence in poultry products. Since HPAI was first diagnosed in Indonesia in 2004 (FAO 2004), it has become endemic in 31 of the 33 provinces and been responsible for 146 human fatalities (FAO 2012), the most recent in Bali in 2012.

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 258

  • ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกล่มุ ผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง , งานวิจัย

   งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศไทยโดยภาพรวมในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพการซื้อสูง และศึกษาภาพลักษณ์ในปัจจุบันของอาหารฮาลาลไทยที่จำหน่ายในตะวันออกกลาง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐบาล องค์กรศาสนา องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 คน

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 261

  • UAE Food Service Profile 2015 , บทความ

   The United Arab Emirates (UAE) is home to a unique and profitable consumer foodservice industry, valued at just under US$8.5 billion in 2013, that is expected to continue posting strong growth into the future. With one of the highest standards of living and largest proportion of expatriates in the world (90% in 2013), coupled with an increasing number of incoming tourists, this country’s population is very diverse, wealthy and well-travelled, creating ample demand for foodservice options that suit a myriad of tastes as well as busy schedules.

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 247

  • Uzbekistan Retail Foods Report , บทความ

   Uzbekistan is a country of 30 million with growth of 8 percent and a growing urban population. Infrastructure developments and a growing number of modern retail outlets are improving the marketability of U.S.-style food, which is increasingly popular among Uzbekistan's younger generation. Currency convertibility and remoteness to the U.S., however, lead the challenges to marketing in Uzbekistan.

   วันที่ 24 ต.ค. 58 เข้าชม : 246

  • Pinpointing the Opportunities in Global Halal Food Market , บทความ

   วันที่ 5 ต.ค. 58 เข้าชม : 267

  • MENA Region's Oils&Fats Category Driven by Health Trend , บทความ

   วันที่ 5 ต.ค. 58 เข้าชม : 250

  • Kuwait's Food&Beverage Industry : Set for Future Growth , บทความ

   วันที่ 5 ต.ค. 58 เข้าชม : 257

  • ASEAN Community: Regional Strategies to Tap Global Halal Business Opportunities , เอกสาร

   Presented by Pushpanathan Sundram Managing Director, Asia Pacific, EAS Strategies
   in Halal Ingredient Asia, Malaysia. September 21 , 2015

   วันที่ 4 ต.ค. 58 เข้าชม : 260

  • Export Success in the GCC: A Marketing and Distribution Perspective. , เอกสาร

   Experience Sharing and Discussion "Building a roadmap for Thailand Food Products into
   Halal Market (GCC/Indonesia)" By Victoria Hassani, Managing Director at Global Market Access Middle East

   วันที่ 15 ก.ย. 58 เข้าชม : 233

  • Egypt: Consumer Goods and Retail , เอกสาร

   Demand for imported goods, which had been gaining popularity among local consumers, will be hindered by inflation and by shortages of foreign exchange. The local currency has depreciated by about 25% against the US dollar since 2011, but its rate against the euro in early 2015 was similar to the 2011 rate.
   The retail sector will benefit from the revival of the real-estate sector, including the investment of UAE-based Arabtec in an ambitious housing scheme aimed at middle-income families.

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 241

  • Bakery Products in UAE , เอกสาร

   The United Arab Emirates (UAE) is estimated as the 66th-ranked bakery products market worldwide, with an estimated US$682.9 million worth of retail value sales in 2014. This represents an increase in ranking from 2013 when the UAE was 67th in the world (Euromonitor International, 2014).

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 265

  • Baked Products in Kazakstan , บทความ

   Baked products are among the staple foods in Kazakhstan. Modern market structures are developing despite a rising level of competition and fluctuating raw materials prices.

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 247

  • Regulation of Halal Indonesia , เอกสาร

   Directorate of Food Inspection and Certification
   Deputy of Food Safety and Hazardous Subtances Control
   National Agency of Drug and Food Control (NADFC) Republic of Indonesia

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 243

  • OVERVIEW: FOOD IMPORTATION SYSTEM IN INDONESIA , เอกสาร

   DIRECTORATE OF FOOD INSPECTION AND CERTIFICATION
   NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL, REPUBLIC OF INDONESIA
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 250

  • ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา ผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย , เอกสาร

   โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 262

  • ธุรกรรมการเงินจากธนาคารพาณิชย์สาหรับผู้ส่งออก , เอกสาร

   โดย ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 273

  • ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สถานการณ์และ แนวโน้มทางการค้าของอินโดนีเซีย , เอกสาร

   โดย ดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 272

  • การกระจายอาหารฮาลาลจากไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย , เอกสาร

   โดย ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข และ ดร.จุมพล วรสายัณห์
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 314

  • แนวโน้มตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียต่อผลิตภัณฑ์อาหารของไทย (กรณีศึกษา 5 สินค้า) , เอกสาร

   โดย ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ และ ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
   โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 289

  • โซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย , เอกสาร

   โดย ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์
   สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
   วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 272

  • Looking up for Opportunities of Thailand Food Products in Indonesia Market , เอกสาร

   Presented by Ms. Flora Chrisantie Sugiaman
   Vice of Treasury Indonesian retail merchants association

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 263

  • GCC Regulation and Standard for Halal Foods , เอกสาร

   Presented by Prof. Reyad Shaker Obaid
   College of Health Sciences
   University of Sharjah, UAE

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 260

  • Successful Halal Market – The Industry Experience , เอกสาร

   Presented by by Ms. Victoria Hassani, Managing Director Global Market Access

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 261

  • Global Consumer Survey of Halal Consumption and Attitudes-Consumer Preference for Halal Positioning , เอกสาร

   Present by Dr. Saber Khan
   Chief Methedologist
   Ethnic Focus Global - London UK

   วันที่ 13 ก.ย. 58 เข้าชม : 284

  • Top 5 Beverage Trends in the Middle East and North Africa. , งานวิจัย

   Cover UAE, Saudi Arabia, Iran ,Morocco, Tunisia and Algeria

   วันที่ 12 ส.ค. 58 เข้าชม : 364

  • Doing business in the Halal Market: Product, Trend and Growth Opportunities. , งานวิจัย

   Halal, an Arabic word defined as permissible according to Islamic law, is required in the consumption of both goods and services for Muslims.
   While most products such as food, beverages and beauty and personal care products can sport a halal label, apparel and footwear are an exception,
   and for services only foodservice can acquire a physical halal certification. However, it is still necessary for Muslims to lead the halal way of life,
   which means ensuring their consumption, behaviour, dressing, social interactions and every other aspect is aligned with Islamic beliefs. Hence,
   for industries that do not own a physical halal certification such as
   tourism and fashion, the characteristics of the goods or services consumed
   by a Muslim have to abide by Islamic law.

   วันที่ 12 ส.ค. 58 เข้าชม : 326

  • GCC Retail Industry , บทความ

   วันที่ 4 ส.ค. 58 เข้าชม : 302

  • Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement , งานวิจัย

   Halal food consumers are now more aware and concern about the integrity of Halal status and also curious about all the activities involved along the supply chain whether the products that they purchased were truly Halal all the way. Even though the issue of Halal integrity have been widely highlighted in the existing Halal industry publications, the factors affecting the integrity of Halal food supply chain is yet to be discussed well in the current publications.

   วันที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าชม : 309

  • Factors influencing readiness towards halal logistics among foodbased logistics players in Malaysia , งานวิจัย

   In Malaysian Standard for Halal Logistics (MS 2400:2010), halal logistics requirements according to Shariah law are including the requirement of logistics providers for transportation, warehousing and retailing. The requirement usually involved from processing to handling, distribution, storage, display, serving, packaging and labeling. There are few concerns regarding the implementation of halal logistics among logistics players.

   วันที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าชม : 299

  • Halal Logistics and the impact of consumer perceptions , งานวิจัย

   In order to keep halal meat halal and not being judged as haram, a good logistics system is necessary. The International Halal Integrity Alliance (IHI) has produced a logistical standard (IHIAS,2009) which is based on best practise from the logistical point of view. Halal and non-halal should be completely separate from each other. This is based on three assumptions.

   วันที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าชม : 280

  • Challenges in Securing Halal Food Supply , เอกสาร

   This presentation present in World Food Security Summit 2014 by Halal Industry Development Corporation.

   วันที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าชม : 301

  • American-Muslim Market Study 2014/15 , เอกสาร

   A major dynamic of the American Muslim market is the challenge and opportunity it presents in its vast geographic distribution. Mainstream national chains, retailers and brands that are not yet engaged with this population are well positioned to address the geographic challenge, given their existing national channels and networks. By DinarStandard’s estimation, fifteen states across the US represent approximately 85% of the total American Muslim population. These fifteen states run from coast to coast and are listed in descending order of their Muslim population size: Texas, New York, Illinois, California, Virginia, Florida, New Jersey, Michigan, Pennsylvania, Georgia,
   Massachusetts, Maryland, Ohio, North Carolina, and Washington.

   วันที่ 19 พ.ค. 58 เข้าชม : 313

  • Indonesia Exporter Guide 2014 , เอกสาร

   Indonesia faces economic challenges moving into 2015, with the World Bank forecasting declining growth at 5.2 percent. Despite expanding levels of trade, ambiguous trade regulations, and a trade policy with a nationalistic food sovereignty outlook inhibit exports. Opportunities exist for products to service an increasingly urban and time sensitive population, as well as inputs for Indonesia’s growing food processing industry.

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 310

  • รายงานเชิงลึกอาหารและเครื่องดื่มในอินโดนีเซีย , บทความ

   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอินโดนีเซียนับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจของนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยมีประชากรถึง 244.4 ล้านคน มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในด้านการดำรงค์ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ต่อเดือน ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่ดี รวมทั้งอัตราการเติบโตของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น ทำให้มีกำลังการซื้อที่มากขึ้นด้วย

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 316

  • The evolving Indonesian consumer , งานวิจัย

   Indonesia today is a dynamic nation marked by great opportunity. The country has had one of the most consistent growth rates among global economies over the past ten years, with annual GDP growth averaging almost 6 percent. It is also the world’s 16th largest economy, with GDP at USD 878 billion. While inflation has risen and there has been some volatility in the Indonesian stock market and currency, the country’s long-term fundamentals—favorable demographics, high private consumption, and rapid urbanization—remain positive.

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 329

  • Five Rules for Reaching Indonesian Shoppers , เอกสาร

   These unique market conditions shape consumer attitudes and behavior. To understand Indonesian shoppers, we synthesized findings from a range of exclusive sources, including proprietary consumer insights, gleaned from 7,000 Indonesian households and developed through a partnership with Kantar Worldpanel; and analysis from Bain’s extensive expert network and years of experience in Indonesia. This enabled us to identify critical shopper insights in five areas related to Indonesians’ willingness to pay for premium products, degree of loyalty, behavior across regions, shopping preferences, and attitudes toward social media.

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 288

  • คู่มือการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย , เอกสาร

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 301

  • Local Food Production and Consumption in Iran , งานวิจัย

   This study provides a comprehensive literature-review-based overview of the current understanding of local food systems, including: alternative definitions; estimates of market size and reach; descriptions of the characteristics of local food consumers and producers; and an examination of early evidence on the economic and health impacts of such systems. Iran has a long history of traditional markets in the towns and villages in the north, Some of which came from foreign tourists in the north of Iran were subject to local markets. Considering that local markets have a long history in the Middle East, especially the Iranian cities and the economic transactions of an important cultural functions are also enjoys cultural transmission of rich and tangled that alone will cause cultural richness.

   Bahareh Parsa Motlagh1, Alireza Koocheki2, Mehdi Nassiri Mahallati2,
   Mehdi Ramezani3,
   http://www.publicscienceframework.org/journal/ijpr

   วันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าชม : 274

  • MENA Region Drives Food Packaging Demand , บทความ

   The packaging market in the Middle East and North Africa (MENA) region was valued at approximately USD 41. 1 billion in 2014 and is forecast to grow at a CAGR of 5 percent to USD 52.4 billion by 2019, according to a new market study by Smithers
   Pira. Food represents the largest end use sector for packaging products . In the
   GCC, packaged food industry was valued at USD 25 billion in 2013 and is projected to increase at a CAGR of 8.5 percent till 2018. Factors behind the growth include higher economic activity, rising real incomes , urbanization, and a relatively young and growing population , in addition to further development of the retail infrastructure in several countries .

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 305

  • Iran's Packaged Food Segment Continues its Rise , บทความ

   Iran's young population and the increasing number of working women are important factors driving growth in packaged food. In addition, improved retail systems are an important factor growth to sales 'expansion. As a matter of fact supermarkets and hypermarket played an increasingly important role within packaged food distribution in 20 73, records Prospect wise, the package food market is expected to attain considerable volume growth by 20 78. Nevertheless, it is worth mentioning that despite the expansion of packaged food products, artisanal products ranked first at the end of 2013. The popularity of unpackaged produ cts is mostly attributable to the eating habits and preferences of Iranian consumer s who prefer fresh products from sources with which they are familiar.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 328

  • Food Franchising Remains Popular In the Middle East , บทความ

   Franchising is highly dominant in UAE In 2012, major players in consumer foodservice in the United Arab Emirates (UAE) included: Kuwait Food Co (Americana), franchisee of Yum! Brands Inc's KFC and Pizza Hut brands; Emirates Fast Food Co, franchisee of McDonald's, Subway Arabia; First Food Services, franchisee of Burger King; and M H Alshaya, franchisee of Starbucks, PF Chang's China Bistro and The Cheese­ cake Factory, amongst other brands.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 317

  • UAE Witnesses Expansion of Foods With Health Benefits , บทความ

   Consumers in the United Arab Emirates (UAE) are increasingly concerned about overweight and various health issues . Obesity is a growing problem in the UAE and the World Health Organization (WAO) statistics suggest that 20 percent to 30 percent of the people in the Middle East are affected. The emergence of special health conditions,such as diabetes, lactose and gluten intolerance, has triggered a considerable expansion in a new niche market for foods with special health benefits. In the UAE, such products are sold in health food stores or in the health/organic sections of supermarkets, as well as in specialized retail stores. The Food service segment is emerging into the health concept as well, with several restaurant and cafes either dedicated to a certain health concept or providing health food options on their menu .

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 322

  • Up and downs in Iranian Food market , บทความ

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 325

  • Fruit & Vegetable Juice Segment Registers Positive Performance in UAE , บทความ

   Fruit and vegetable juice became increasingly popular among consumers in the United Arab Emirates (UAE) due to its healthy positioning during the period 2008 -2074. Category sales rose by 6 percent in total volume and 5 percent in current value terms in 2072 to reach 326 million liters and AED 2 billion (USD 544.5 million), respectively . Furthermore, volume sales were driven by the health trend even though price competition dampened value growth. Moving on,juice drinks posted the fastest growth, with total current value sales up by 5 percent in 2072 over the previous year. It is also worth noting that unit prices remained flat in the off-trade and decrease by 2 percent in the on-trade in 2072. Prospect wise, sales of fruit/ vegetable juice are expected to rise by CAGRs of 6 percent and 4 percent in volume and constant value terms from 2074 till 2078.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 324

  • Egypr's Food Sector on Recovery Mode , บทความ

   Despite the unstable and economic situation, Egypt remains the world's largest wheat importer, according to Business Monitor International (BMI). Wheat production is expected to reach 9.4 million ton by 2017/2018 registering an 11 percent growth. This growth can be explained by the efforts of the government aiming at increasing area planted and yields in the coming years.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 303

  • Trend shaping refrigeration applicances in the UAE. , บทความ

   Higher disposable incomes led consumers in the country to move onto more added-value products. As a result, and value growth in 20 3. Overall, freestanding refrigeration appliances remained refrigeration appliances recorded positive volume 7 the most popular, registering a 4 percent increase to reach a total volume of 62,000 units. Convenience was the driver as consumers can take these appliances with them when they move house. Refrigeration appliances are predicted to see a volume CAGR of 3 percent to reach 202,000 units in 2078, reaching USD99.9 million (AED367 million) by the end of 2078. Consumers will still show an interest in added-value products for more practicality in terms of storage, innovation, energy saving and because they are long-lasting.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 307

  • Turkey's domestic market projects significant growth. , บทความ

   The expanding population, at about 1.3 percent per year, and changing demographics have helped Turkey's food and beverage sector outpace global growth and make it a key market for investment. Worldwide, the food and beverage market is estimated to be growing at about 3 percent a year, but the forecasted rate in Turkey is much higher, at around
   by Deloitte. Overall, food and beverages accounted for about 7.8 percent of the country's total exports of USD 152 billion in 207 2, a record according to Turkish Exporter s Assembly ( TIM). New efficiencies in the country's massive agricultural sector mean more ingredients for the domestic processing industry and more export opportunities.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 302

  • Restaurant expand their business across the Middle East , บทความ

   he Middle East has become a buoyant market for the food services industry. As a result, restaurant chains and casual restaurants are spreading quickly across the region. Applebee's, for instance, has announced its intention to add more than 20 restaurants by 2017 across casual pizza franchise, is continuing its expansion with 251ocations across various the Middle East. On the same note, Flippin' Pizza, the fast
   countries throughout the region. Factors behind the growth include the high percentage of the expat population, cash-rich consumer base and diversity of the population. it is worth noting that United Arab of Emirates (UAE) residents are the region's biggest spenders on dining out.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 289

  • ตลาดสินค้าฮาลาลในจีน : โอกาสที่ไม่ไกลเกินเอื้อม , บทความ

   ประเทศจีนมีจำนวนชาวมุสลิมกว่า 30 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของจำนวนประชากรจีน โดยส่วนใหญ่
   กระจุกตัวอยู่ในมลฑลหนิงเซี่ยะ กานซู่ เขตปกครองอิสระมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) ซินเจียง และกระจายตัวไปตามเมืองใหญ่ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารอิสลามอยู่จำนวนมาก

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 313

  • Halal in Malaysia: beyond food and drink sector , บทความ

   Malaysia, a hub for halal products and services (see also “Malaysia: marketing to
   Muslim consumers”, offers a range of opportunities across F&B, logistics, fashion,
   tourism and financial services. Notably, it is one of the world’s leaders in Islamic finance.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 301

  • A Generous helping of food retail growth in GCC. , บทความ

   Rising income levels are dishing abundant serving food retail growth in the GCC.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 292

  • FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY IN EGYPT AND MENA REGION , เอกสาร

   The previous market data is dedicated to provide the information of the potential growing market in Egypt, with regards to its relation with the North African region.

   วันที่ 13 ก.พ. 58 เข้าชม : 280

  • ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล (2) , บทความ

   สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ทำวิจัยและลงพื้นที่ เพื่อค้นหา จุดอ่อน จุดแข็ง หากไทยจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล พบว่า จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรค ฯลฯ

   วันที่ 20 พ.ย. 57 เข้าชม : 361

  • ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล (1) , บทความ

   อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก โดยเฉพาะขนาดตลาดอาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศมุสลิมและประเทศนอกกลุ่มมุสลิมที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่

   วันที่ 20 พ.ย. 57 เข้าชม : 428

  • A study on Saudi Arabian retail dynamics, its potential future and challenges , งานวิจัย

   In Saudi Arabian retailers, 2014 seems to be a challenging trading environment. In recent survey, 69% of Saudi Arabian retailers show consumer confidence to remain the same in 2014. Service rates remain low and may be reduced further, whilst there is some evidence of increasing house rentals. However, the labour market remains relatively weak with a little sign of any significant change in the near future. With further overseas expansion and new entrants into the Saudi Arabian market in 2014, competition will be stronger than ever. There are certainly many opportunities for Saudi Arabian markets to grow and prosper in 2014; developing and executing on an appropriate strategy will be critical in these challenging global economic times.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 365

  • Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim , งานวิจัย

   Muslim tourist is the large niche market for tourism industry. Thus, the knowledge about Muslim tourist’ behavior and needs are highly needed for tourism business sectors to develop, promote and sell tourism products that suit to the unique needs of this new market. Therefore, this study examines the Asian Muslim tourist’s behavior and needs at Andaman Gulf of Thailand. A convenience sampling technique is utilized. Face-to-face interviews by using structured questionnaire are employed to elicit responses from 280 Asian Muslim tourist of Andaman Gulf, Thailand. The findings of this research reveal that seeing and experiencing a foreign destination is the main reason for visiting Andaman Gulf of Thailand. Internet is the major source of tourism information. The most popular theme of trip is Sun and Sea. Majority of tourist hired a car and travel with family. They demonstrated high needs towards the placement of Qibla stickers/ direction towards Makkah city in hotel room, availability of Halal sigh at Halal restaurant, and availability of Mosque. Thus, the results from this study provide useful information for policy makers and business mangers in formulating the strategy and program to enhance Halal tourism potential in Andaman Gulf of Thailand.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 380

  • Saudi Arabia, Egypt and the United Arab Emirates Consumers, Markets, and Demand for Grain-based Products , June 2011 , บทความ

   The retail processed food sector is a growing market. In 2010, processed foods dominated the new food and beverage product releases in Saudi Arabia, Egypt and the U.A.E. Each country also saw significant growth in the grain-based product sector, specifically for pasta/noodles, bakery, and processed snack foods.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 367

  • The Development of Halal Food Market in Japan : An Exploratory Study , งานวิจัย

   Ageing population, changes in social structure, coupled with the recent disaster have added to economic turmoil of Japan. The long-depended industries such as automotive and electronics manufacturing have been negatively affected while the import of food and natural resources such as oil and gas have substantially increased. Therefore, Japan needs to identify other segments or industries that can re-energize the economy of the country. This paper discusses the overlooked halal food segment in Japan as a catalyst in developing other potential sectors, in line with rapid globalization and internationalization. Using content analysis from various literatures, this exploratory study focuses on the past and current situation of halal food segment, and how its development can potentially affect growing sectors such as tourism and education in Japan.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 390

  • Global Halal Food Market and opportunities for Pakistan , งานวิจัย

   At present, Pakistan is holding a very meager share in the multibillion Global Halal market. The halal market trades in food and beverages, pharmaceuticals, Halal meat, cosmetics, and Gelatin. The share of Pakistan in Halal market is only 0.26% which in concentrated in meat only. Pakistan, being an Islamic republic, has a lot of potential to squeeze a larger share in this lucrative market.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 348

  • Young consumers’ attitude towards halal food outlets and JAKIM’s halal certification in Malaysia. , งานวิจัย

   The attitude of Muslims on halal food is imperative in determining the Muslims’ behavior towards consuming halal food. There are several studies on consumers’ attitude in purchasing halal food in Malaysia focusing on consumers in general. But less attention is given to young Muslim consumers’ on their attitude of halal food outlets and Malaysia’s Department of Islamic Development (JAKIM)’s halal certification. Therefore, this paper focuses on young people who will determine the future of halal industry in this country. The main objectives of this paper are a) to indentify the attitude of young Muslim consumers towards halal food outlets, b) to determine their attitude towards halal certification issued by JAKIM and c) to identify the relationship between subjective norm and perceived behavioral control towards the attitude of young consumers in choosing halal food outlets. The framework of consumers’ attitude in this study is based on the Ajzen’s Theory of Planned Behavior which postulates three conceptually independent determinants of behavioral intention: attitude, subjective norm and perceived behavioral control. Data were collected through self administered questionnaires and the respondents comprised of Muslim students between 16 and 35 years old from Higher Learning Private Institutions. The findings of this study revealed young Muslims’ positive attitude towards halal food outlets and JAKIM’s certification. However, the subjective norms have less significant influences compared to attitude and behavioral control of young consumers in choosing halal food outlets. The study suggests that to increase positive attitude of Muslim consumers, relevant bodies and media should augment the promotion and publicity of halal certification issued by JAKIM to increase awareness among young Muslim consumers in Malaysia. Future research may look into the relationship between the three independent variables of the Planned Behaviors Theory towards young consumers’ intention to choose halal food products in different geographical locations in Malaysia.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 360

  • BUSINESS OPPORTUNITIES IN BRUNEI DARUSSALAM , March 2014 , เอกสาร

   Brunei’s credibility guarantees the highest Halal standards and quality in Halal certification.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 356

  • Saudi Arabia : Food and Drink Report Q3/2012 , งานวิจัย

   Our outlook for food consumption growth in Saudi Arabia remains strong, fuelled by strong economic and population growth over our forecast period, as well as continued strong investment in the food processing sector, particularly key segments such as dairy. Between 2011 and 2016 we are forecast that food consumption will grow by an enviable 55.3% to reach a value of SAR245.5bn, outperforming other regional markets.
   Fast Food Attracting More Investments: The fast food sector in Saudi Arabia is continuing to grow in importance and is forecast to be worth around US$4.5bn by 2015.

   วันที่ 30 ก.ค. 57 เข้าชม : 367

  • ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในจีน , บทความ

   ภายหลังการเปิดประเทศสู่สากลครั้งใหม่ของจีน ชาวจีนก็ได้รับอิสรภาพในการนับถือศาสนาและชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ปัจจุบัน รัฐบาลจีนยึดหลักการพื้นฐานของความเสมอภาค (Equality) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) การช่วยเหลือระหว่างกัน (Mutual Help) และการเติบโตร่วมกัน (Common Prosperity) ในการปฏิบัติกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ทั้งนี้ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็มิได้เลือกปฏิบัติกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ขณะที่รัฐบาลของชนกลุ่มน้อยดังกล่าวสามารถบริหารเขตปกครองของตนเองภายใต้นโยบายและการกำกับของรัฐบาลกลาง ตาม The National Minority Regional Autonomy Law ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาประชาชนในปี 2527

   วันที่ 27 ม.ค. 57 เข้าชม : 445

  • ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของซาอุดีอาระเบีย , บทความ

   ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเชีย ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ
   ตุรกี และอียิปต์ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ชาวมุสลิมที่มีกำลังซื้อ (Purchasing Power Parity) สูงที่สุด คือ
   ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามด้วยตุรกี อิหร่าน มาเลเซีย และกาตาร์

   วันที่ 27 ม.ค. 57 เข้าชม : 423

  • ศักยภาพของตลาดสินค้าฮาลาลในอินโดนีเซีย , บทความ

   สินค้าฮาลาลของไทยถือว่ามีศักยภาพและความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสาเร็จในการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย หากมีการพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และให้ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

   วันที่ 27 ม.ค. 57 เข้าชม : 433

  • โอกาสและลู่ทางการเข้าสุ่ตลาดของธุรกิจฮาลาลในอินโดนีเซีย , งานวิจัย

   ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วันที่ 27 ม.ค. 57 เข้าชม : 442

  • การศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าอาหารฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) , งานวิจัย

   ภายใต้โครงการศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2550 (เมษายน 2550 -มีนาคม 2551)
   เสนอต่อ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

   วันที่ 27 ม.ค. 57 เข้าชม : 403

  • Halal Logistics and the impact of consumer perceptions , งานวิจัย

   The survey revealed that complete separation of halal food from non-halal is necessary in Malaysia.

   วันที่ 28 ส.ค. 56 เข้าชม : 505

  • Business Opportunities in Halal Industry , งานวิจัย

   - Why Halal Industry?
   - Food Security Issues as a Driver of the Global Halal Market

   วันที่ 28 ส.ค. 56 เข้าชม : 579

  • Understanding Restaurant Managers’ Expectations of Halal Certification in Malaysia , งานวิจัย

   The results indicate that restaurant managers have high expectations towards halal certification although there are different expectations between Muslim and non-Muslim respondents with respect to attributes such as food safety, hygiene, food quality, marketing aspects and certification issues. It is also gathered that there are significant differences between them with respect to market signals, Islamic attributes, marketing benefits, cost of compliance and local awareness.

   วันที่ 28 ส.ค. 56 เข้าชม : 447

  • Halal Traceability Framework for Halal Food Production , งานวิจัย

   Muslim consumers are concerned about the status of Islamic religious requirements of products and services. The producers’ ability to trace the beginning to end processes will gain the confidence of the consumers that the whole processes from the production

   วันที่ 28 ส.ค. 56 เข้าชม : 452

  • Religious values informing halal meat production and the control and delivery , งานวิจัย

   This paper investigates the socio-technical construction, quality control, and coordination of the credence quality attribute ‘‘halal’’ throughout the halal meat chain.

   วันที่ 28 ส.ค. 56 เข้าชม : 485