บริษัท.แด็กซินอินดัสทรี จำกัด
   
รายละเอียด :
  • ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท.แด็กซินอินดัสทรี จำกัด
  • ที่อยู่ : เลขที่102หมู่ที่2 ตำบล/แขวงแขวงยามู อำเภอ/เขตยะหริ่ง
  • โทรศัพท์ : 073-491024
  • โทรสาร : 073-491-163
  • อีเมล์ : dsi2010@hotmail.com
  • website : www.daxin.co.th
Map :