อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย

      อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก โดยเฉพาะขนาดตลาดอาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศมุสลิมและประเทศนอกกลุ่มมุสลิมที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ ซึ่งอัตราการเกิดที่สูงส่งผลทำให้ประชากรมุสลิมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าประชากรในส่วนอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศมุสลิมโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางที่ได้รับอานิสงส์จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีก่อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดอาหารฮาลาลได้รับความสนใจมากขึ้น

 

       ในขณะเดียวกันในช่วงหลัง การส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังตลาดหลักในประเทศพัฒนาอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป (มีสัดส่วนส่งออกรวมกันกว่าร้อยละ 50 ของอาหารส่งออกโดยรวม)ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งตลาดเกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะในเอเชียที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและมีสินค้าที่ผลิตได้ใกล้เคียงกันส่งผลทำให้ส่วนแบ่งตลาดอาหารของไทยในตลาดเหล่านี้ตกอยู่ในสภาวะผันผวน และในบางตลาดถึงขั้นสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง ดังเช่นกรณีของตลาดสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลาดอาหารฮาลาลโลกจึงดูมีศักยภาพและโดดเด่นขึ้นมาในมุมมองของเอกชนไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจฮาลาลอยู่เป็น

ระยะ

ภาพที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ปี 2541-2555
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร (ประมวลจากฐานข้อมูล Global Trade Atlas)

 

ทั้งหมด 5 บทความ