แหล่งความรู้


ประชากรมุสลิมที่มีจำนวนมากเกือบ 2,000 ล้านคน หรือร้อยละ 28 ของประชากรโลก ทำให้ตลาดอาหารสำหรับผู้ บริโภคชาวมุสลิมเป็นตลาดที่ใหญ่มากที่สุดตลาดหนึ่งของโลก ประกอบกับเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมุสลิมที่เติบโต อย่างรวดเร็ว กำลังซื้อของชาวมุสลิมจึงเพิ่มตามไปด้วย ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารฮาลาลเป็นตลาด อาหารที่มีศักยภาพ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากแวดวงธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีบทบาท สำคัญในตลาดดังกล่าว