ตลาดฮาลาลที่น่าสนใจ

ขั้นตอน / กฏหมาย / มาตรฐาน

  • ID_การขึ้นทะเบียนอาหารแปรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 20 ก.ย. 59 06.24 น.

  • ID_รายการวัตถุดิบอาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 20 ก.ย. 59 06.23 น.

  • ID_การกำหนดปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 20 ก.ย. 59 06.21 น.

  • Kazakstan: Food and Agricultural Import Regulations and Standards   :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 8 ก.พ. 59 03.35 น.

  • Tunisia:Food and Agricultural Import Regulations and Standards   :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 8 ก.พ. 59 03.34 น.

  • Russia: ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 6 พ.ย. 58 06.58 น.

  • GCC: แนวทางการปฏิบัติในการแสดงฉลากโภชนาการ  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 5 ต.ค. 58 07.47 น.

  • GCC: ผลิตภัณฑ์ชาและสมุนไพรบรรจุซอง  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.44 น.

  • GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะขามเปียก  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.43 น.

  • GCC: ผลิตภัณฑ์เนื้ออัดก้อนด้วยความร้อน  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.34 น.

  • GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์มายองเนส  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.17 น.

  • GCC: มาตรฐานน้ำผลไม้  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.16 น.

  • GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ต.ค. 58 07.16 น.

  • GCC: ข้อกำหนดทั่วไปเรื่องฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 5 ต.ค. 58 07.15 น.

  • GCC: ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดตั้งหน่วยตรวจรับรองอาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 5 ต.ค. 58 07.14 น.

  • UAE: Import and Re-Export Requirements for Foodstuff   :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 18 ก.ย. 58 06.11 น.

  • GCC Guide For Control On Imported Foods  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 18 ก.ย. 58 06.10 น.

  • GCC-ข้อกำหนดเรื่องการแสดงวันที่หมดอายุของอาหารภาคบังคับ GSO/FDS 150 -1/2013 Expiry periods of food products Part 1: Mandatory expiry periods  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 9 ก.ย. 58 03.34 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าว GSO 1003/2011 Rice Kernels  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.32 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศเข้มข้น GSO 1057/2012 Processed Tomato Concentrates  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.29 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช GSO:1754/2011 Edible Vegetable Oil  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.27 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อแห้ง GSO:1924/2008 Dried Meat  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.25 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว GSO:2212 2014 Fermented Soybean Paste  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.23 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม GSO:1920/2008 Salted Fish  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.22 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ GSO:2199 2011 Spicy Tomato Sauce, Ketchup  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.21 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส GSO:2208/2011 Flavored Artificial Drinks  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.19 น.

  • GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อเค็ม GSO:2206-1/2011 Prepared Meats Meat Treated with Saline Solutions and Heat Treated  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 9 ก.ย. 58 03.16 น.

  • ASEAN_คู่มือเรื่องการเตรียมและการจัดการอาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 31 ต.ค. 57 09.01 น.

  • TK-ระเบียบว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 22 ต.ค. 57 10.23 น.

  • TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 22 ต.ค. 57 10.22 น.

  • TK-ประกาศเรื่องสมบัติเชิงประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประมงและ ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนที่ระเหยได้ทั้งหมดสูงสุด  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 12.01 น.

  • TK-ข้อบังคับว่าด้วยย่าฆ่าแมลงในการกำหนดสารตกค้างของคณะกรรมการอาหารตุรกี  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 12.00 น.

  • TK-ระเบียบคณะกรรมการอาหารตุรกี เรื่อง ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.59 น.

  • TK-ประกาศ เรื่อง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.58 น.

  • TK-ประกาศเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อ  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.57 น.

  • TK-ประกาศเกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกีว่าด้วยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.56 น.

  • TK-ระเบียบการติดฉลากของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารของประเทศตุรกี  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.55 น.

  • TK-ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารฮาลาล โดยสมาคมเพื่อการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองอาหารและสินค้า  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 11.54 น.

  • TK-ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกีว่าด้วยอาหารที่เหมาะกับผู้ที่แพ้กลูเต็น  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.51 น.

  • TK-ประกาศเรื่องน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.50 น.

  • TK-ประกาศ เรื่อง แยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม และเนื้อเกาลัดหวานบด  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.49 น.

  • TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.48 น.

  • TK-ประกาศเรื่องวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ใช่สารแต่งสีและสารให้ความหวาน  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.47 น.

  • TK-เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกี ระเบียบว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.46 น.

  • TK-ประกาศเรื่องน้ำมันที่เรียกตามชื่อของพืช  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.43 น.

  • TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.42 น.

  • TK-ระเบียบว่าด้วยกฎเกณฑ์พิเศษเกี่ยวกับการควบคุมอาหารที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 11.41 น.

  • MY-หลักเกณฑ์ เรื่อง การผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 11.04 น.

  • MY-มาตรฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติทั่วไปในการผลิต, การจัดเตรียม, การจัดการ และการเก็บรักษาอาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 11.02 น.

  • MY-แนวปฏิบัติ เรื่อง ระบบบริหารการรับประกันฮาลาล สำหรับการรับรองฮาลาลของประเทศมาเลเซีย  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 11.00 น.

  • MY-แนวปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาด   :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 10.59 น.

  • MY-ขั้นตอนการแต่งตั้งหน่วยงานรับรองฮาลาลในต่างประเทศ  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 10.57 น.

  • BN-มาตรฐานเรื่อง อาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 21 ต.ค. 57 10.49 น.

  • BN-คู่มือการรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจประเมิน  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 10.46 น.

  • BN-คู่มือการตรวจติดตามของผู้ตรวจประเมิน  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 21 ต.ค. 57 10.44 น.

  • BN-คู่มือการรับรองฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 10.43 น.

  • BN-คู่มือการตรวจประเมินฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 21 ต.ค. 57 10.42 น.

  • ID-น้ำดื่ม  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ก.พ. 57 15.59 น.

  • ID-ระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 5 ก.พ. 57 15.59 น.

  • ID-ผลิตภัณฑผักและผลไม้  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 5 ก.พ. 57 15.58 น.

  • ID-รายการวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตอาหารใน อินโดนีเซีย  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 4 ก.พ. 57 15.51 น.

  • ID-ฉลากและข้อกำหนดด้านฉลาก  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 4 ก.พ. 57 15.42 น.

  • ID-เงื่อนไข ขั้นตอนการตรวจสอบ และการรับรองฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 4 ก.พ. 57 15.36 น.

  • ID-ระเบียบเรื่องการผลิตอาหารฮาลาล  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 4 ก.พ. 57 15.21 น.

  • ID-วิธีการขึ้นทะเบียนอาหาร เครื่องดื่ม ส่วนผสมอาหาร สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายอินโดนีเซีย  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 4 ก.พ. 57 14.52 น.

  • TK-ประกาศเรื่องแยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม และเนื้อเกาลัดหวานบด  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 28 ม.ค. 57 13.18 น.

  • IR-ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 13 ม.ค. 57 11.53 น.

  • MR-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โมร็อกโก  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 13 ม.ค. 57 10.37 น.

  • MR-กรอบข้อบังคับในการทำงานของสำนักงานความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารโมร็อกโก  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 13 ม.ค. 57 10.36 น.

  • TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 13 ม.ค. 57 10.35 น.

  • US-มาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 13 ม.ค. 57 10.34 น.

  • TK-ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารฮาลาลโดยสมาคมเพื่อการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองอาหารและสินค้า  :  หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , 13 ม.ค. 57 10.33 น.

  • TK-ประกาศ เรื่อง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 13 ม.ค. 57 10.32 น.

  • TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง  :  หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , 13 ม.ค. 57 10.29 น.

  • TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 13 ม.ค. 57 10.27 น.

  • TK-เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกี ระเบียบว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร  :  หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , 13 ม.ค. 57 10.26 น.