สื่อเคลื่อนไหว
ขั้นตอนการขอรับรองฮาลาลของไทย
แนวทางการปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
และการใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
หลักการฮาลาล11ข้อ
เกณฑ์กำหนดสำหรับการใช้ฮาลาล
นยิสและวิธีชำระล้าง