ฟิลิปปินส์ดันเมือง Mindanao ขึ้นแท่นฐานการส่งออกอาหารสินค้าฮาลาล

ฟิลิปปินส์เตรียมความพร้อม ตั้งเป้าเป็นฐานการผลิตใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal product) หลังกฎหมาย “Philippine Halal Act of 2015” ผ่านการพิจารณา ซึ่งหลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเร่งจัดตั้งสถาบันนโยบายด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (institutionalization of regulatory policies) และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (accreditation standards) ของประเทศ

          Cynthia Villar สมาชิกวุฒิสภาด้านเกษตรและอาหารเปิดเผยว่า “หลังจากที่ข้อเสนอกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาแล้ว จะสามารถผลักดันเมือง Mindanao ให้มีศักยภาพในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการรับรอง (halal-certified product) และก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าฮาลาลไปยังตลาดโลก (production center of halal products) อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การสร้างระบบการรับรองฮาลาลระดับชาติที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับรอง (accreditation board)”

          โดยตามร่างกฎหมายของสภาสูง 312 (Senate Bill No.312) ว่าด้วยการจัดตั้ง centralized Philippine Halal Accreditation and Regulatory Board ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ “กำหนด ร่าง บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือระบบที่เกี่ยวข้องด้านการแปรรูป การผลิต การขนส่ง การเตรียม การควบคุมดูแล การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทวนสอบสินค้าอาหารและธุรกิจด้านบริการที่ได้รับอนุญาต”

          “ฮาลาล” เป็นภาษาอาหรับที่แปลว่า “ที่ได้รับอนุญาต” ซึ่งหมายถึงขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการผลิตอาหาร (food) รวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร (non-food) ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยในอดีตการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของฟิลิปปินส์ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จึงทำให้มีการยุบหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไป ดังนั้นเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการจัดตั้งคณะกรรมการรวมถึงหน่วยงานด้านการตรวจรับรองฮาลาลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความศักยภาพด้านการแข่งขันของสินค้าฮาลาลในตลาดส่งออก “ปัจจุบันตลาดสินค้าฮาลาลในระดับโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าสูงราว 2.3 ล้านล้านเหรียญฯ ซึ่งกว่า 7 แสนล้านเหรียญฯ เป็นสินค้าประเภทอาหาร และแน่นอนว่าเมือง Mindanao มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการผลิตสินค้ามูลค่ามหาศาลนั้นได้” Cynthia Villar กล่าว

          ทั้งนี้ Cynthia Villar ยังคงมั่นใจในศักยภาพของเมือง Mindanao ด้วยตำแหน่งที่ตั้งตามยุทธศาสตร์ที่ดีเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ด้านการผลิต ประกอบกับความพร้อมด้านวัตถุดิบที่มีมากเพียงพอสำหรับความต้องการใช้ในการผลิต ตลอดจนเป็นประตูไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนอีกด้วย

ที่มา : http://www.mindanews.com/top-stories/2015/03/04/mindanao-seen-as-major-production-base-for-export-halal-products