วุฒิสภาออสเตรเลียเอาจริง สั่งรื้อการตรวจรับรองสินค้าอาหารทั้งระบบ

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วุฒิสมาชิกแห่งรัฐทัสมาเนียน Jacqui Lambieได้ตั้งข้อสังเกตในกระบวนการให้การรับรองสินค้าอาหารฮาลาลของออสเตรเลีย ถึงความโปร่งใสในการใช้เงินค่าบริการตรวจรับรองว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย เนื่องจากพบช่องโหว่ทางกฎหมายเอื้อให้เกิดการถ่ายเทเงินค่าบริการตรวจรับรองสินค้าอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้

จากเหตุดังกล่าวจึงนำไปสู่การตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อไต่สวนหาความจริงในการตรวจรับรองไม่เพียงแต่สินค้าอาหารฮาลาล หากแต่รวมถึงอาหารโคเชอร์ อาหารดัดแปรพันธุกรรม อาหารอินทรีย์ ตลอดจนการให้การรับรองความปลอดภัยของอาหารในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน และข้อกำหนดการแสดงฉลากซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับนี้ ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมายังพบการให้เครื่องหมายฮาลาลแก่สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามกำหนดให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่เป็นฮาลาล

การไต่สวนหาความจริงในการตรวจรับรองดังกล่าวนำโดยวุฒิสมาชิกเสรีนิยมรัฐเซาท์ออสเตรเลียCory Bernardi โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนทั้งสิ้น 6 เดือน ดำเนินการคลอบคลุมทั้งขั้นตอนการตรวจรับรองและผู้ตรวจรับรอง โดยการสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญ ตลอดจนความเสี่ยงในการตกงานของแรงงานในอุตสาหกรรมนับพันอัตรา

ที่ผ่านมา การรับรองสินค้าอาหารฮาลาลมีจำนวนมากขึ้น จากการรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทสินค้าอาหารชื่อดัง อาทิ Sanitarium, Four ‘n’ Twenty Pies, Kellogs, Cadbury และ Vegemite

ที่มา : http://www.businessinsider.com.au/the-australian-senate-is-going-to-investigate-halal-certification-as-well-as-gm-and-organic-foods-2015-5