EASM เดินหน้าจัดทำมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์

ด้วยความร่วมมือจากสองหน่วยงานสำคัญของ UAE นั่นคือ EASM (The Emirates Authority for Standardisation and Metrology) และ DED (The Department of Economic Development in Dubai) ในการพัฒนามาตรฐานใหม่สำหรับกิจการด้านฮาลาลโลจิสติกส์ (Halal Logistics) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศ รวมถึงต่างประเทศมีความตื่นตัวมากขึ้น

นาย Abdullah Al maeeni ผู้อำนวยการของ EASM กล่าวว่า มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ที่เหมาะสมควรจะมีรายละเอียดครอบคลุมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยจะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เช่น การจัดเก็บสินค้า (storage) การจัดการ (handling) และการจัดจำหน่าย (distribution) เป็นต้น ที่สำคัญคือจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอิสลาม (Sharia-compliant standard) ดังนั้นมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ใหม่นี้จะเป็นการรับประกันสินค้าว่าได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลด้วยกันมีความตื่นตัว เกิดการแข่งขันอันไปสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ถูกต้องเหมาะสมคือจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปรวมกับผลิตภัณฑ์ฮารอม โดยจะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยนาย Abdullah Al maeeni กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ฮาลาลโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนพิเศษ (extra cost) หรือเป็นการแบ่งแยกสถานที่เก็บสินค้า (warehouse) หรือเป็นการแบ่งแยกอาหารตามศาสนาหรือใดๆ ก็ตาม แต่การตระหนักถึงความสำคัญของฮาลาลโลจิสติกส์จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการตลอดจนผู้บริโภค ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ UAE ที่เข้าร่วมลงทะเบียนกับทาง EASM จำนวน 14 ราย และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอีกไม่นาน

สำหรับการส่งออกดูไบ (Dubai Export) ขานรับนโยบายโดยการเปิดตัว Portal ใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม (stakeholder) ด้านการส่งออกทั้งหมด (export chain) โดยจะเป็นฐานข้อมูล (database) ที่รวบรวมเกี่ยวกับบริษัทฮาลาลทั้งหมดของ UAE ในทุกภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องสำอาง สิ่งทอ ยาและเวชภัณฑ์ และท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลเติบโตได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ UAE ให้ความสำคัญกับผู้ส่งออกในประเทศอย่างมากและมีผู้ส่งออกหลายรายที่ได้รับการสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ ซึ่ง UAE กำลังจะออก Halal Directory ใหม่ที่รวบรวมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จออกเผยแพร่เร็วๆนี้

ดูไบตั้งเป้าจะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจอิสลาม (capital of Islamic economy) ภายในปี 2559 ซึ่งการส่งออกเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินนโยบาย ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนในทุกระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่ผู้ผลิตในระดับท้องถิ่น ตลอดจนผู้ส่งออกสินค้าและบริการ เพื่อให้มาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ที่มา : http://gulfnews.com/business/economy/easm-will-find-halal-logistics-standard-1.1535577