ข้อมูลประชากรมุสลิม ทั่วโลก
0% - 15%   
15% - 30%   
31% - 45%   
46% - 60%   
61% - 75%   
76% - 100%   

ที่มา : http://www.muslimpopulation.com